วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง  น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด

จัดทำโดย
   1.นางสาววีริยา ศรีตุ้มแก้ว   เลขที่  25
             2.นางสาวพิไลลัษณ์   ทอนมาตร์   เลขที่  31
                             3.นางสาวภัทรา   ตันเล    เลขที่  39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

คุณครูที่ปรึกษา  นายพีรยุทธ   แสงฟ้า
ภาคเรียนที่  2/2555
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  27
ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนพฤศจิกายน  2555-เดือนมีนาคม  2556
รายละเอียดการทำโครงงาน
วัสดุ/อุปกรณ์
1. เปลือกมังคุดแห้ง
2. เทียนหอม
3. น้ำมันมะกอก
4. วาสลิน
5. น้ำมันเครื่อง
6. ครก
7. ชาม
แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน
จากการที่พวกเราได้สังเกตรองเท้าของเพื่อนๆนักเรียนหญิงในห้อง  จะพบว่ารองเท้าของเพื่อนๆไม่ค่อยจะมันวาว พวกเราก็เลยไปสำรวจถามเพื่อนๆ พบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะเพื่อนๆแต่ละคนขี้เกียจซื้อกีวีขัดรองเท้าแถมยังราคาแพงอีก พวกเราจึงได้คิดวิธีที่จะทำขี้ผึ้งขัดรองเท้านี้ขึ้นมา
จากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัย พบว่า  สารซูดาน เรด  มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเนื้องอกได้  ซึ่งสารพิษชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ด้วยการรับประทาน  การสูดดม  หรือการสัมผัส   คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่นเปลือกผลไม้มาใช้ในการทำน้ำยาขัดรองเท้า ทั้งนี้คณะผู้จัดทำสนใจนำเปลือกมังคุดแห้งมาใช้ในการทำน้ำยาขัดรองเท้า  
วัตถุประสงค์
1.         เพื่อศึกษาว่าเปลือกมังคุดสามารถนำมาทำน้ำยาขัดรองเท้าได้จริง  และได้ผล
2.         เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุด
หลักการและเหตุผล
        น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุดน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับนำมาขัดรองเท้า  น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุดสามารถขัดรองเท้าให้ความมันวาวมากกว่าน้ำยาขัดรองเท้าที่มีขายตามท้องตลาด  และยังปราศจากสารเคมี ไม่มีกลิ่นฉุนอีกด้วย
นิยามศัพท์เฉพาะ
-น้ำยาขัดรองเท้า   หมายถึง  น้ำยาที่นำไปขัดรองเท้าแล้วสามารถทำให้รองเท้ามันวาว
-สารซูดาน     หมายถึง   เป็นสารก่อมะเร็ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ศึกษาหัวข้อเรื่องกีวีขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
2.เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน
3.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
4.จัดทำโครงงาน
5.นำเสนอแผนปฏิบัติงาน
สัปดาห์
กิจกรรมที่ปฏิบัติงาน
สถานที่
สัปดาห์ที่ 1
27 พฤศจิกายน 2555
ศึกษาหัวข้อที่จะทำโครงงาน
ห้อง คอม 1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สัปดาห์ที่ 2
3-7 ธันวาคม 2555
เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน
ห้องประจำชั้น ม 6/1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สัปดาห์ที่  3-4
10-23 ธันวาคม  2555

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
ห้องประจำชั้น ม 6/1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สัปดาห์ที่  5-9
25 ธันวาคม 2555-27  มกราคม  2556
จัดทำโครงงาน
บ้านนางสาววีริยา  ศรีตุ้มแก้ว
บ้านโคกเพ็ก  หมู่ที่ 4 ตำบลดอกล้ำ  อำเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด
สัปดาห์ที่   10
29 มกราคม  2556
นำเสนอโครงงาน
ห้องคอม 1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ขั้นตอนการทำขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด
1.  นำเปลือกมังคุดที่เราหามาได้จากตามท้องตลาดมาตากแห้งเพื่อให้เปลือกแห้งสะดวกแก่การทำ
2.   เมื่อเราได้เปลือกมังคุดที่ตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นำเปลือกมังคุดไปเผาเพื่อที่จะให้เป็นสีดำแล้วจึงนำมาบดให้ละเอียด
 3.เสร็จแล้วเราก็นำเทียนไขมาต้ม เพื่อที่จะได้ละลายเป็นของเหลว
4.เมื่อได้เทียนไขที่ละลายเป็นของเหลวแล้ว เราก็นำมาผสมกับน้ำมันเครื่อง น้ำมันมะกอก    วาสลิน และที่สำคัญใส่เนื้อเปลือกมังคุดที่ได้จากการบดแล้วนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 5. เมื่อผสมเสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้มันแข็งตัว
6.เสร็จแล้วเราก็นำขี้ผึ้งที่ได้จากการผสมกัน มาใส่ในกระป๋องกีวีของจริง
แล้วเราก็จะได้ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุดอย่างสมบูรณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่หาง่ายมาใช้ประโยชน์
-สามารถลดค่าใช้จ่ายและได้ขี้ผึ้งขัดรองเท้าที่มีราคาถูก
-ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อ สูดดม


วัสดุอุปกรณ์1.นำเปลือกมังคุคที่เราหามาได้ นำมาตากแห้งเพื่อให้เปลือกแห้งสะดวกแก่การทำ2.นำเปลือกมังคุดที่ตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำเปลือกมังคุดไปเผาเพื่อที่จะให้เป็นสีดำ
3.แล้วนำมาบดให้ละเอียด4.เสร็จแล้วก็นำเทียนไขมาต้ม เพื่อที่จะละลายเป็นของเหลว5.นำ้น้ำมันเครื่่อง  วาสลิน  น้ำมันมะกอก  เทียนไขที่ต้มละลายแล้ว 6.นำเปลือกมังคุดที่บดละเอียดแล้ว  และส่วนประกอบที่เตรียมไว้ข้างต้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน7.ทิ้งไว้ประมาณ  30   นาที  ใ้ห้แข็งตัว แล้วนำมาทดสอบกับรองเท้าหน้งสีดำ


8.ผลการทดลองที่ได้